gallery/oruntas3
gallery/iş1
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması

 • ​Feshe bağlı işçi alacaklarının tahsiline ilişkin davalar : kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, iş kaybı tazminatı, bakiye süre ücreti, eğitim gideri tazminatı, kötüniyet tazminatı, yeni iş arama izni ücreti

 • Feshe bağlı olmayan işçi alacakları : eşit işlem borcuna aykırılık tazminatı, ücret ve ekleri (prim, ikramiye, transfer ücreti, bahşiş, asgari geçim indirimi, ilave tediye, sefer harcırahı-sefer primi, ücret ve ücretin eki niteliğindeki alacaklara yürütülecek faiz oranı)fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatili ücreti, harcırah ve geçici görev yolluğu, sendikal tazminat

 • İşe iade davaları

 • ​Alt işverenlik ilişkisinden kaynaklanan davalar

 • ​Hizmet tespit davaları

 • ​İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklı davalar​

 • ​Yurt dışında geçen çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesine ilişkin davalar

 • ​Yaşlılık aylığı hak kazanmaya ilişkin davalar

 • ​Maluliyet aylığına ilişkin davalar

 • ​Ölüm aylığına ilişkin davalar

 • ​Çakışan sigortalılığa ilişkin davalar

 • ​İsteye bağlı sigortalılığa ilişkin davalar

 • ​Kuruma karşı veya kurum tarafından açılan alacak davaları

 • Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü : toplu iş sözleşmesi, sendikal ilişkiler,

 • Sosyal güvenlik hukuku kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, davaların takibi

 • İş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin genel danışmanlık hizmeti

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin daha detaylı bilgi için hukuk büromuz ile iletişime geçiniz.